Inloggen

Thuis trainen

CCVX Voorbeeldtentamen 8 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In figuur 1a en 1b is te zien dat afstand x kleiner wordt tijdens het naar achteren bewegen (beweging A) en dat x groter wordt bij het weer naar voren bewegen (beweging B). In de grafiek is te zien dat dalende gedeeltes steiler zijn dan de stijgende gedeeltes. Dit betekent dat het kleiner worden van x sneller gaat dan het groter worden van x. Het juiste antwoord is dus dat de beweging sneller gaat bij beweging A.

Vraag b

Figuur 2 is een x,t-diagram. In een x,t-diagram kunnen we afstand aflezen op de y-as. De afgelegde weg tijdens beweging A is de afstand tussen een piek en een dal.

Figuur 3 is een v,t-diagram. De afstand kan uit een v,t-diagram bepaald worden met de oppervlakte- of hokjesmethode. Tijdens beweging A is de snelheid negatief. We bepalen de afstand van beweging A door het oppervlak te bepalen tussen de grafiek en de x-as tussen t=39,2 en 40,3 s.

Vraag c

Volgens de 1e wet van Newton is de kracht 0 N als de snelheid contant is. Dit zijn de momenten dat de v,t-grafiek horizontaal loopt. Dit is tijdens de topjes en dalletjes van de grafiek maar ook andere momenten als de grafiek heel even horizontaal loopt. In figuur 3 lezen we af dat dit is op onderstaande momenten.

39,55 s (dal)
40,27 s (plat stukje)
41,50 s (top)
42,6 s (dal)
43,28 s (plat stukje)

Vraag d

In figuur 4 lezen we de minimale en maximale frequentie van het vliegwiel tijdens een roeibeweging af. We vinden

fmin = 10,0 Hz
fmax = 22,5 Hz

Met de in de opgave gegeven formule Erot = k·f2 en waarde van k van 1,2 Js-2 rekenen we de bijbehoren rotatie-energiën uit

Erot,min = 1,2·102 = 120 J
Erot,max = 1,2·22,52 = 607,5 J

Dit betekent dat er per roeibeweging 607,5 - 120 = 487,5 J energie overgedragen wordt op het vliegwiel.

We lezen in dezelfde grafiek af dat één roeibeweging 3,0 s duurt (32,8 tot 35,8). Met P = E/t vinden we dan voor het gemiddelde vermogen

P = 487,5 / 3,0 = 162,5 W

Afgerond is dit een vermogen van 1,6·102 W.

Vraag over "Thuis trainen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Thuis trainen

Over "Thuis trainen" zijn nog geen vragen gesteld.